Yhdistyksen säännöt

§ 1

Yhdistyksen nimi on Suomen Ortopediyhdistys - Ortopedföreningen i Finland ry. Sitä nimitetään näissä säännöissä yhdistykseksi. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Orthopaedic Association. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

§ 2

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää ortopediasta ja traumatologiasta kiinnostuneita lääkäreitä edistämään alan kehitystä ja tutkimusta Suomessa järjestämällä kokouksia ja esitelmätilaisuuksia ja muulla vastaavanlaisella yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla sekä harjoittaa alansa julkaisutoimintaa.

§ 3

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

§ 4

Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus kutsua Suomessa laillistetun lääkärin, joka on toiminnallaan osoittanut harrastusta ortopediaan ja traumatologiaan ja jota kaksi yhdistyksen jäsentä suosittelee. Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen voidaan hallituksen ehdotuksesta erottaa yhdistyksestä, jos hän on tehnyt itsensä syypääksi tekoon, joka on lakien tai hyvien tapojen vastainen taikka on tehdystä huomautuksesta huolimatta toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan taikka ei ole noudattanut yhdistyksen päätöksiä. Päätös erottamisesta voidaan tehdä vain vuosikokouksessa ja sen tekoon vaaditaan, että 4/5 äänistä on annettu sen puolesta. Jäsen joka jättää maksamatta jäsenmaksunsa kolmena perättäisenä vuotena, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

§ 5

Kunniajäsenekseen yhdistys voi valita henkilön, joka erikoisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäsen valittakoon vuosikokouksessa tai valinnan tapahtuessa muussa kokouksessa, on siitä kokouskutsussa erikseen mainittava. Vaali tapahtuu suljetuin lipuin. Vähintään 2/3 annetuista äänistä vaaditaan kunniajäsenen valitsemiseksi.

§ 6

Jäsen suorittaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa. Jäsen vapautetaan jäsenmaksusta 65 vuoden iässä tai erityisistä syistä kuten työttömyyden tai eläkkeelle siirtymisen vuoksi yhdistyksen hallitukselle lähetetyllä anomuksella. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

§7

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, ulkoasiainsihteeri, rahastonhoitaja sekä viisi muuta jäsentä, jotka valitaan vuosikokouksessa ja pysyvät toimissaan seuraavaan vuosikokoukseen. Hallitus on päätösvaltainen kuuden jäsenen läsnä ollessa. Puheenjohtaja voidaan vuosikokouksessa valita uudelleen kerran ja muut hallituksen jäsenet kolme kertaa. Yhdistyksen varoja hoitaa rahastonhoitaja. Hallitus nimeää Suomen Ortopedia ja Traumatologia (SOT) lehden päätoimittajan.

§ 8

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja, kukin erikseen.

§ 9

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan, voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide, mutta vaalit ratkaistaan tässä tapauksessa arvalla.

§ 10

Yhdistyksen toimintavuosi alkaa lokakuun 1. päivänä ja päättyy syyskuun 30. päivänä, jolloin sen tilit on päätettävä. Yhdistyksen tilit tarkastavat sitä varten vuosikokouksen valitsemat kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

§ 11

Vuosikokouksen ja mahdollisen muun yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus, joko kiertokirjeellä tai ilmoituksella Suomen Lääkärilehdessä. Vuosikokouksesta on ilmoitettava viimeistään 30 päivää ennen kokousta, joka pidetään marraskuun tai joulukuun aikana hallituksen valitsemassa paikassa. Kutsu muuhun yhdistyksen kokoukseen on toimitettava 30 päivää aikaisemmin. Vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

  1. Yhdistyksen vuosikertomus
  2. Tilintarkastajien kertomus ja tilinpäätöksen hyväksyminen.
  3. Vastuuvapauden myöntäminen
  4. Jäsenmaksun määrääminen seuraavalle toimintavuodelle
  5. Vaalit: Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, ulkoasiainsihteerin ja muiden hallituksen jäsenten valinta
  6. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
  7. Mahdolliset muut asiat

§ 12

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

§ 13

Sääntöjen muutosehdotus voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos siitä on ilmoitettu kokouskutsussa. Sääntöjen muutosehdotuksen hyväksymiseksi vaaditaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.

§ 14

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain vuosikokouksessa ja sitä tarkoittavasta ehdotuksesta on ilmoitettava kokouskutsussa. Päätöksentekoon vaaditaan 3/4 annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava jollekin muulle samoja tarkoitusperiä harrastavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle.

§ 15

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.