22.2.2017 (päivitetty 31.8.2023)


Lähetettävä kirjoitus laaditaan Word-tekstinkäsittelyohjelmalla. Tekstin fontti on Times New Roman, koko 11, riviväli 1,5. Muotoiluja (sisennyksiä, lihavointeja, kursivointeja, harvennuksia tai alleviivauksia) ei tule käyttää. Ehdotonta enimmäis- tai vähimmäispituusrajaa lehteen tarjottaville kirjoituksille ei ole. Taulukot, kaaviot ja kuvat tulee lähettää erillisinä liitetiedostoina. Yksi artikkeli voi sisältää enintään 2 liitetiedostoa.

·       Otsikko kirjoitetaan pienaakkosilla.  

·       Otsikon alle tulee kirjoittajan/kirjoittajien etu- ja sukunimet. 

·       Kirjoittajien alle laitoksen nimi, jossa tutkimus on suoritettu. 

·       Artikkelin alkuun tulee tehdä lyhyt yhteenveto (abstrakti) englanniksi. Tämän tulee sisältää kappaleet Background/aim, Patients/methods, Results, ja Conclusion. Abstrakti tulee tiivistää enintään 200 sanaan.  

·       Kirjoituksen tekstiosiossa tulee pyrkiä kappalejakoon, esimerkiksi: johdanto, aineisto ja   menetelmät, tulokset, pohdinta ja viitteet. 

·       Viitteet numeroidaan siihen järjestykseen, jossa ne artikkelissa esiintyvät ja merkitään tekstiin sulkeissa olevalla numerolla (1).Useaan artikkeliin viitattaessa viitenumerot erotetaan toisistaan pilkulla (1,2) tai väliviivalla, jos on kyse peräkkäisistä viitteistä (3−5).

·       Kaikki taulukot, kaaviot ja kuvat tulee lähettää erillisinä liitetiedostoina ja niihin tulee viitata tekstissä. Yksi artikkeli voi sisältää enintään 2 liitetiedostoa. Enemmän liitetiedostoja sisältävät artikkelit palautetaan kirjoittajalle korjattavaksi.

 

Viiteluettelo

Viiteluetteloon merkitään kirjoittajan sukunimi ja etunimen alkukirjain (kirjaimet). Kirjoittajat erotetaan toisistaan pilkulla ja luetellaan kuuden ensimmäisen kirjoittajan osalta, tämän yli meneviin kirjoittajiin viitataan merkinnällä ym/et al. Referoidun julkaisun nimi kirjoitetaan kokonaisuudessaan. Aikakauslehtien nimistä käytetään Index Medicuksessa olevia lyhenteitä, jotka löytyvät esim. PubMed-palvelun kautta. Lehden nimen jälkeen merkitään vuosiluku, volyymi ja sivunumerot kokonaisuudessaan. Kaikkiin viiteluettelossa esiintyviin viitteisiin tulee viitata tekstissä.


Esimerkkejä:

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL: Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002;347:284-287.

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, ym: Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935:40-46.

Kirjaan viitattaessa mainitaan kirjan nimi, kirjoittajat ja mahdolliset toimittajat, kirjan painosnumero, painopaikka, kustantaja ja painovuosi. Viitattaessa kappaleeseen kirjassa mainitaan kappaleen kirjoittajat ja kappaleen nimi ja sivunumerointi, kirjan osalta tiedot annetaan kuten edellä. Väitöskirja mainitaan erikseen.


Esimerkkejä:

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.

Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001.

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

Lehtimäki MY: Arthritic destruction of the hip joint and long-term results of treatment by Charnley total hip arthroplasty. Academic Dissertation 2001, Acta Universitatis Tamperensis 790.


Taulukot

Taulukon yksiselitteisyys ja helppolukuisuus on keskeistä. Taulukkoon kuuluu otsikko ja selitysteksti, jonka pohjalta taulukko on luettavissa ja ymmärrettävissä ilman artikkelin tekstiäkin. Taulukossa käytetyt lyhenteet on syytä avata selitystekstissä.


Valokuvat ja piirrokset

Lehdessä julkaistavien kuvien, kaavioiden ja piirrosten tulee olla hyvänlaatuisia ja vapaita julkaistaviksi. Internetistä, oppikirjoista, lehtiartikkeleista ja vastaavista lähteistä hankittu materiaali on pääosin tekijänoikeuslakien suojaamaa ja sen uudelleenjulkaisu edellyttää lupaa alkuperäisjulkaisun kustantajalta. Keskeisten aikakauslehtien palvelu toimii nettipohjaisesti (esim. http://www2.ejbjs.org/misc/reprints_perms.shtml). Anatomisia seikkoja esittävät kaaviot (esim. murtumaluokitukset, rtg-kuvien mittausperiaatteet jne.), joilla ei ole erityistä taiteellista arvoa, voidaan yleensä esittää kunhan alkuperäinen lähde mainitaan. Kuvia, joista potilaan voi tunnistaa, ei tule käyttää.
Kuvatiedostot tulee nimetä tunnistettavasti ja lähettää pakkaamattomina tiedostoina erikseen. Kuvan resoluution tulisi painokoossa olla 300 dpi, jotta kuvan laatu on riittävä. Käytännössä tämä tarkoittaa alkuperäisten kuvatiedostojen käyttöä ja pois sulkee esim. Internetistä poimittavat kuvat, joiden resoluutio riittää tietokoneen näytölle, mutta ei painatukseen. Kuvat varustetaan selittävällä tekstillä, jonka pohjalta kuvan tulisi olla itsenäisesti ymmärrettävissä. Kuvatekstit kirjoitetaan varsinaisen tekstitiedoston loppuun numerojärjestyksessä.


Lähettäminen

Julkaistavaksi tarjottava artikkeli lähetetään päätoimittajalle sähköisessä muodossa täydellisenä kappaleena (heidi.danielson@orton.fi). Kirjoitukset tulee lähettää päätoimittajalle määräpäivään mennessä. Määräpäivä ilmoitetaan kirjoittajille seminaarin järjestäjän välityksellä tai Suomen Ortopediyhdistys ry:n kiertokirjeellä. Myöhästyneenä saapuneita sekä puutteellisia kirjoituksia ei toimitusteknillisistä syistä voida julkaista.

Päätoimittaja kuittaa artikkelin saapumisen vastaamalla sähköpostiin.


Toimituksen osoite:

Heidi Danielson
Sairaala ORTON 
Tenholantie 10 00280 Helsinki 
heidi.danielson@orton.fi